17 வயது சி றுமிக்கு ந டந்த கொ டுமை : எடுத்த வி பரீத முடிவு!!

109

17 வ யது சி றுமி..

தமிழகத்தில் 17 வ யது ம திக்கத்தக்க சி றுமி ஒ ருவர் 5 இ ளைஞர்கள் தொ டர்ந்து கொ டுத்து வ ந்த பா லியல் தொ ந்தரவு கா ரணமாக தீ க்குளி த்து த ற்கொ லைக்கு மு யன்ற ச ம்பவத்தில் ப ல மு க்கிய த கவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் குளத்தூர் அருகில் இருக்கும் கிராமத்தை சேர்ந்த 17 வ யது சி றுமி ஒருவர் 10 ஆம் வ குப்பு முடித்த நிலையில், அங்கிருக்கும் மகளிர் சுய உ தவிக்குழுக்களுக்குக்க டன் வழங்கும் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார்.

இதனால் கடன் வழங்குவது தொடர்பாக, கிராமம் கிராமமாகச் சென்று குழுக்களை சந்தித்து வந்துள்ளார். அப்போது தான் அதே பகுதியைச் சே ர்ந்த சரவணன், வேல்சாமி, குகன், உதயகுமார், கருப்பசாமி ஆகிய 5 பே ர் நண்பர்களாக அறிமுகமாகியுள்ளனர்.

இந்நிலையில், கடந்த 8 ஆம் திகதி அச்சிறுமிவீட்டில் இருந்த போது சரவணன், சிறு மியின் எண்ணுக்கு போன் செய்து வீட்டை விட்டு வெளியே வராவிட்டால், வீட் டோடு கொ ளுத்திவிடுவேன் என்று மி ரட்டல் விடுத்துள்ளான்.

அது மட்டுமின்றி, சி றுமியின் வீட்டின் முன்பு ச த்தம் போ ட, ப யந்துபோன அந்த சி றுமி, மண் ணெண் ணெயை உ டலில் தீ வை த்து த ற்கொ லைக்கு மு யன்றார். சி றுமியின் அ லறல் ச த்தத்தைக் கே ட்ட அ ருகில் இருந்தவர்கள், உ டனடியாக அவரை மீ ட்டு தூத்துக்குடி மருத்துவ மனையில் அனுமதித்துள்ளனர்.

ஆரம்பத்துல இயல்பாக பேசிய இவர்கள், தொடர்ந்து, ஒவ்வொருத்தரும் அவரவர் போன் நம்பரில் இருந்து ஆ பாசமா மெசேஜ் அனுப்பினார்கள். ஐந்து பேரையும் எச்சரிச்சு போனை சுவிட்ச் ஆப் செய்துவிட்டேன்.

ஆனாலும், தொடர்ந்து, தெருவில் நடந்துபோகும் போதும் ஆ பாசமா பேசினார்கள், கடந்த 8-ஆ ம் தி கதி வீட்டில் நான் மட்டும்தான் தனியா இருந்தேன். சரவணகுமார் எ ங்கள் வீ ட்டுவாசலில் வந்து நின்று, செல்போனை எ துக்கு ஆ ப் பண்ணி வச்ச? ஒழுங்கா ஆன் பண்ணு. நாளைக்குக் காலையில போன் பண்ணுவேன்.

நா ங்க கூ ப்பிடும் இ டத்திற்கு வ ர வே ண்டும், இ ல்லையெ ன்றால் உ ன்னையும், உன் கு டும்பத்தையும் கூ ண்டோடு தீ வை த்து கொ ளுத்திவிடு வோம் என்று சொல்லி ச த்தம் போ ட் டான். இ தை அ க்கம் ப க்கத்தில் உள் ளவர்கள் பா ர்த்ததால், அ வமான த்தில் நா ன் ம ண்ணெண் ணெய ஊ ற்றி தீ யை வை த்துக் கொ ண்டேன் எ ன்று கூ றியுள்ளார்.

சி றுமியின் தா யார் ப த்ரகாளி எ ன்பவர், அ ந்த ஐ ந்து பே ரும் த ப்பா பே சுகிறா ர்கள் எ ன்று எ ன் ம கள் எ ன்னிடம் சொ ன்னவுடன், நா ன் அ வர்களிடம் பே ச வே ண்டாம் எ ன்று சொ ன்னேன், அ து போ லவே அவ ள் போ னை ஸ் விட்ச் ஆ ப் செ ய்துவிட்டாள்.

ச ம்பவம் ந டந்த கடந்த 8-ஆ ம் தி கதி நா ன் வே லைக்கு செ ன்றுவிட் டேன், எ ன் ம கள் ம ட்டும் த னியாக இ ருப்பதை அ றிந்து அ ந்த பை யன் இ ப்படி பே சிவிட்டான், எ ன் ம கள் தீவை த்துவிட் டாள் எ ன்று கூறி யுள்ளார்.

மு தலில் இ து குறி த்து பொ லிசார் எ ந்த ஒ ரு ந டவடிக்கையும் எ டுக்கவி ல்லை, ஊ டகங்களில் பர பர ப்பாக பே சிய பி ன்னரே பொ லிசார் வ ழக்கு ப திவு செ ய்து வி சாரித்து வ ருவதாக கூ றியுள்ளார். இ ந்த ச ம்பவத்தில் தொட ர்புடைய 4 பே ரை 48 ம ணி நே ரத்தில் கை து செ ய்விட்ட தாக பொ லிசார் கூ றியுள்ளனர்.