ஆ ரோக்கியமாக இருந்த பெண்… நண்பருடன் செய்த கா ரியத்தால் உ யிரிழ ந்த சோ கம்!!

71

நண்பருடன் செய்த…..

வெறும் வ யிற்றில் ம து அ ருந்திய பெண் ஒருவர் சு ரு ண்டு வி ழு ந்து உ யிரிழ ந்த ச ம்ப வம் பெரும் சோ கத் தையும், அ திர்ச்சி யையும் ஏ ற்படுத்தியுள்ளது.

பொதுவாக ம து அ ருந்தும் பலரும் சில நேரங்களில் உணவு அருந்தாமல் வெறும் வயிற்றில் மது அ ருந்துவது வ ழக்கம். இந்நிலையில் பிரிட்டனைச் சேர்ந்த அலைஸ் புர்ட்டன் ப்ராஃபோர்டு எனும்  27 வயதான பெண் ஒருவர் ச மீபத்தில் தனது நண்பருடன் சேர்ந்து வீட்டில் ம து அ ருந்தி யுள்ளார்.

எப்போதும் சைக்கிள் பயணம், உடற்பயிற்சி என ஆ ரோக்கி யமாக இருந்த அலைஸ் புர்ட்டன் என்ற அந்த பெண் அ டிக் க டி ம து அ ருந்துபவர் கிடையாதாம்,

அதேபோல் எப்போதும் அளவுக்கு அ திகமாகவும் கு டிக்கமா ட்டாரம், அப்படி இருக்க தனது நண்பருடன் சேர்ந்து ம து அ ருந்திய அவர் சில மணி நேரங்களில் இ றந்துள் ளா ர்.

இதுகுறித்து கூறியுள்ள அவரது 8 வருட நண்பர், அலைஸ் புர்ட்டன் இ றப்ப தற்கு முன் நல்ல உடல் ஆ ரோ க்கியத்துடன் இருந்ததாகவும், ஆனால் ம து அ ருந்துவ தற்கு முன் அவர் எதுவும் சா ப்பிடவில்லை, வெ றும் வயிற்றில் ம து அருந்தினார்.

ம து அருந்திய சில மணி நேரங்களில் வீ ட்டில் இருந்து எ ழுந்து தோ ட்டத் திற்கு சென்ற அவர் அங்கையே சு ருண் டு வி ழு ந்து இ றந்து வி ட்டதாக கூறியுள்ளார்.

அவரது வ யிற்றில் ஒரு அ மிலம்  தூ ண்டப்பட்டதால் அவர் ப ரிதா பமாக உ யிரிழந்த தாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.