தினமும் கெ ஞ்சு றாங்க! அ ப்பா அ ழுகுற த பா ர்க்க முடியலை… தி ருமண மாகி ஒரு ஆ ண்டிலேயே தூ க்கி ல் தொ ங் கிய இ ளம்பெ ண்!!

112

வ ரதட்சணை கேட்டு கொ டுமை…..

வ ரதட்சணை கேட்டு கொ டுமை ப்படுத்தியதால் இ ளம்பெ ண் தூ க்கி ட்டு த ற்கொ லை செ ய் து கொ ண்ட ச ம்ப வம் நடந்துள்ளது. சென்னையை சேர்ந்தவர் பிரியங்கா, இன்சினியரிங் பட்டதாரி, இவருக்கும் நிரேஷ்குமார் என்பவருக்கும் கடந்தாண்டு தி ருமணம் நடந்தது.

நிரேஷ்குமார் ஐ தராபாத்தில் வேலை செய்வதால் தி ருமணத் துக்கு பின்னர் அங்கேயே வசித்து வந்தனர். இந்நிலையில் சில மாதங்களிலேயே க ருத்துவேறுபாடு கா ரணமாக க ணவ ரை பி ரிந்து தாய் வீட்டில் வசித்து வந்தார்.

இதனால் க டும் மன உ ளைச் சலில் இருந்த பிரியங்கா கடந்த 29ம் திகதி த ற்கொ லை  செ ய் து கொ ண் டார்.

இந்த வி வகாரம் பொ லிசுக்கு தெ ரியவர பிரியங்கா ம ரண ம்  குறித்து வ ழ க்கு பதிவு செ ய்த சிந்தாரிப்பேட்டை கா வ ல் நிலைய அதிகாரிகள் வி சார ணை நடத்தி வந்தனர். வி சார ணையில் த ற்கொ லைக்கு முன்னதாக பிரியங்கா எழுதிய க டிதம் சி க் கியது. அதில், அந்தக் க டித த்தில் பிரியங்கா, தி ருமண த்துக்கு வ ரதட்ச ணையாக நிரேஷ்குமார் மற்றும் அவரது தாயார் 120 பவுன் நகைகள் கேட்டனர்.

முதலில் 40 பவுன் நகைகள் போடப்பட்டு தி ரும ணம் நடத்தப்பட்டது. மீதமுள்ள 80 பவுன் நகைகள் கேட்டு நிரேஷ்குமார் மற்றும் அவரது தாயார் என்னைக் கொ டுமைப் படுத்தினர்.

இதனால் அவரைப் பி ரிந்து வாழ்ந்து வந்தேன். மேலும் எனது த ந்தை மீண்டும் இருவரும் ஒன்றாகச் சே ர்ந்து வாழ வேண்டும் என நிரேஷ்குமாரிடம் ஒவ்வொரு நாளும் கெ ஞ்சுவ து கண்டு எனக்கு மிகவும்  வேத  னை யாக இருந்தது.

அவர் க ண்ணீ ர் வி டுவதை என்னால் பார்க்க மு டியவில் லை. நிரேஷ்குமார் மற்றும் அவரது தாயார் வர த ட்ச ணை கேட்டு கொ டுமை ப்படுத்தி யதால் நான் இந்த மு டிவை எடுக்கிறேன் என எழு தியி ருந்தார். இதனை தொடர்ந்து நிரேஷ்குமாரை கை து செய் த பொ லிசா ர் சி றை யில் அ டைத் தனர்.