அமேசான் ஆதிவாசிகளையும் விட்டு வைக்காத கொரோனா… அவர்களுக்கு கொரோனாவைப் பரப்பியது யார்?

107

அமேசான்………

அமேசான் காடுகளில் வாழும் ஆதிவாசிகள் நடுவில் கட்டுக்கடங்காமல் ப ரவியுள்ள கொரோனாவால், மொத்த மக்கள் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பா திக்கப்படும் அ பா யத்திலுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

பிரேசிலிலுள்ள அமேசான் காடுகளில் வாழும் ஆதிவாசி இனங்களில் ஒன்றான Yanomami இனத்தாரில், மொத்தம் 27,000 பேர் இருக்கிறார்கள். அவர்களில் சுமார் மூன்றில் ஒரு பங்கு, அதாவது சுமார் 10,000 பேருக்கு கொரோனா தொற்றும் அ பா யம் உள்ளதாக அவர்களுடைய தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

Yanomami ஆதிவாசிகள் வாழும் பா து காக்க ப்பட்ட நிலப்பகுதியில் கொரோனா ஆகத்துக்கும் அக்டோபருக்கும் நடுவில் 260 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக அ திர்ச் சியளிக்கும் செ ய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

முதலில் 335ஆக இருந்த கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளானவர்களின் எண்ணிக்கை, பின்னர் 1,202ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதுவரை 23 பேர் கொரோனாவுக்கு ப லியா கியுள்ளா ர்கள். ஆதிவாசிகளைப் பொருத்தவரையில், சமூக விலகலை எல்லாம் எண்ணிக்கூட பார்க்கமுடியாது.

ஆக, பா தி க் கப் ப ட் டுள்ள 1,202 பே ரு ட ன் தொ ட ர் பிலி ரு க்கும் சுமார் 10,000 பேருக்கு கொரோனா தொற்றும் அ பா ய ம் உள் ள தாக அ ஞ் சப் படு வதை யடுத்து, நிலைமை கை மீ றி ப்போ ய் வி ட்ட  தாக க ருதப்படுகிறது.

பிரேசிலில், 300 ஆதிவாசி இனங்களைச் சேர்ந்த 800,000 பேர் வா ழ் கிறா ர் கள். மொத்தத்தில், அவர்களில் 39,647 பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆ ளா கி யுள் ளா ர்கள், 877 பேர் உ யி ரி ழந் து ள் ளா ர்கள் என பிரேசில் பூர்வக்குடியின மக்களின் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கு ச ட் ட வி ரோ த மாக  சு ர ங்கம் தோண்டுவோர்தான் காரணம் என கூறப்படுகிறது. ஆதிவாசிகள் முற்றிலும் வெளியுலகத்துடன் தொடர்பு இல்லாதவர்கள் என்பதால், அவர்களுக்கு நம்மைப்போல் நோ ய் எ தி ர் ப்பு ச க்தி  இ ரு க் காது.

ஆகவே, வெளியிலிருந்து செல்லும் இதுபோன்ற ச மூ க வி ரோ தி கள் அவர்களிடமிருந்து இயற்கை வ ள த்தை தி ருடு வ துடன், அவர்களுக்கு நோ ய் த் தொ ற் றை யும்  கொடு த் து வி டு கி றா ர் கள்.