கா தலன் கொ.லை.யி.ல் தி.டீ.ர் தி.ரு.ப்.ப.ம்.. மற்றொரு இ ளைஞருடன் உ.ல்.லா.ச.மா.க இருந்த பெ ண்..உ.பி.யில் அ.தி.ர்ச்சி ச.ம்.பவம்!

89

உத்தரப்பிரதேசத்தில்…

உத்தரப்பிரதேசத்தில் இ ளைஞர் ஒ ருவரின் ம.ர.ண.ம் தொ.ட.ர்பாக அவரது கா தலியை வி.சா.ரி.த்.ததில் அ.தி.ர்.ச்சி த.கவல் வெ.ளி.யானது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கெரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் சர்ஜீத் குமார். இவர் புதன்கிழமை முதல் கா.ணா.ம.ல் போ.னார். பின்னர் அ வரது ச.ட.ல.ம் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் சன்சி கிராமத்தில் க.ண்.டெ.டு.க்.கப்பட்டது.

இதையடுத்து த.க.வலின் பே.ரி.ல் போ.லீ.ஸா.ர் ச.ம்.ப.வ இ.ட.த்திற்கு வி.ரை.ந்தனர். பின்னர் ச.ட.ல.த்.தை கை.ப்.பற்றி பி.ரே.த ப.ரி.சோ.த.னை.க்கு அ.னுப்பி வை.த்தனர்.

அதைத் தொடர்ந்து வி.சா.ர.ணை.யை தொ.ட.ங்.கிய கா.வல் து.றை.யினர் மு.த.ற்க.ட்டமாக சர்ஜீத்தின் செ.ல்போ.னை ஆ.ரா.ய்.ந்தனர். அப்போது ஒரு பெண்ணுக்கு அவர் தொடர்ந்து பே.சி.யது தெ.ரி.யவந்தது. அந்த பெ ண் ணிடம் போ.லீ.ஸா.ர் வி.சா.ர.ணை. ந..ட.த்.தி.ய போது தி.டு.க் த.க.வல்கள் கி.டை.த்தன.

அந்த பெ.ண் கூறுகையில், எனது கணவரை கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இ.ழ.ந்.தே.ன். இதனால் எனது வா.ழ்.வா.தா.ர.த்.திற்கு வ.ழி.யி.ல்.லா.மல் த.வி.த்.து வ.ந்தேன். அப்போது என்னிடம் எனது உறவினர்கள் சர்ஜீத் மற்றும் ஹர்பால் ஆகியோர் என்னிடம் பா.ச.மா.க ந.டந்து கொ.ண்.ட.ன.ர்.

இதனால் அவர்கள் இருவரையும் கா.த.லித்தேன். ஹர்பாலுக்கு தெ.ரி.யா.மல் நான் சர்ஜீத்தையும் கா.த.லி.த்தேன். இ.ந்த வி.வ.கா.ர.ம் ஒரு நாள் ஹர்பாலுக்கு தெ.ரியவந்தது. இதனால் ஆ.த்.தி.ர.ம.டை.ந்த அ.வர் எனது வீ.ட்டிற்கு வந்தார். அப்போது நானும் சர்ஜீத்தும் உ.ல்.லா.சமாக இ.ரு.ந்.தோம்.

அ.ப்போது ஹர்பால் ஆ.த்.தி.ர.ம.டை.ந்.தா.ர். உடனே இ.ருவரும் ஒ.ரு.வரை ஒ.ருவர் தா..க்.கிக் கொ..ண்.ட.னர். அப்போது ஹர்பால், சர்ஜீத்தின் க.ழு.த்.தை நெ.ரி.த்.தார். இதில் அவர் உ.யி.ரி.ழ.ந்.தார். இ.தை.ய.டுத்து நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்து சர்ஜீத்தின் ச.ட.ல.த்.தை சன்சி கி.ராமத்தில் போ.ட்.டுவி.ட்டு செ.ன்றோம் என்றார்.