காதலனின் முதுகில் கு.த் தி துடிதுடிக்க கொ.ன்.ற கா தலி! தெரிய வந்த காரணம்!!

86

இந்தியாவில்…

இந்தியாவில் காதலன் திருமணம் செ.ய்.து கொ.ள்.ள ம.று.த்.ததால், காதலி அவரை இரு சக்கர வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்று கு.த்.தி கொ..லை செ.ய்.த ச.ம்.ப.வம் பெ.ரும் அ.தி.ர்.ச்.சி.யை ஏ.ற்.ப.டு.த்.தியுள்ளது.

ஆந்திரா மாநிலம் மேற்கு கோதாவரி மாவட்டம், தாடேபல்லி கூடம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தாத்தாஜி நாயுடு (25). இவரும் மலக்பல்லி பகுதியைச் சேர்ந்த பாவனி (22) என்ற பெண்ணும் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கா.த.லித்து வ.ந்தனர்.

இவர்களின் காதலுக்கு தாத்தாஜி நாயுடு வீட்டில் க.டு.ம் எ.தி..ர்.ப்.பு தெ.ரி.வி.த்துள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி அவர்கள் வேறு பெண்ணை பார்த்து தி ருமணம் செ.ய்.து வை.க்க மு.டி.வு செ.ய்.து.ள்.ளனர்.

அதற்கு, தாத்தாஜியும் ஒப்புக் கொ.ண்.டுள்ளார். இந்த தகவலை அ றிந்து அ.தி.ர் ச் சி.ய.டைந்த பவானி, நேற்று முன் தினம், திருமணம் குறித்து பேச வேண்டும் என்று தாத்தாஜி நாயுடுவை போனில் அழைத்துள்ளார்.

அதன் படி அவர் காதலி அழைத்த பங்கிடி எனும் இடத்திற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு வந்த பவானி, தன்னை ஏ.மா.ற்.றி.வி.ட்டு வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செ.ய்.து கொ.ள்.ள போ.கி.றாயா? என்று கேட்க, இருவருக்கும் க டு.ம் வா.க்.கு.வா.த.ம் ஏ.ற்.பட்டுள்ளது.

அதன் பின் இருவரும் இரவு வரை பல இடங்களுக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் சு.ற்.றியுள்ளனர். இதைத் தொடர்ந்து பவானி தன்னை ஊரில் இ.ற.க்கிவிடும் படி கூற, தாத்தாஜி நாயுடுவும், அவரை அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.

ஊர் செல்லும் வழியில், தான் ம.றை.த்து வை.த்.திருந்த க.த்.தி.யா.ல், தாத்தாஜியின் மு.து.கி.ல் கு.த்.தி.யு.ள்.ளா.ர். இதில் நி.லை.கு.லை.ந்.து போன அவர், அ ந்த இ ட த் திலே இ.ர.த்.த வெ.ள்.ள.த்.தி.ல் உ.யி.ரு.க்.கு போ.ரா.டி, ப.ரி.தா.ப.மா.க உ.யி.ரி.ழ.ந்.து.ள்.ளா.ர்.

இது கு.றித்த த.க.வல் பொ.லி.சா.ரு.க்.கு தெ.ரியவர, பொ.லி.சா.ர் உட.னடியாக பவானியை கை..து செ.ய்.து வி.சா.ர.ணை மே.ற்கொ.ண்.டு வ.ரு.கின்றனர்.