அப்பா என க தறிய பி ள்ளைகள்… ம னைவி, மாமியாரிட்கு இ ளைஞர் செ ய் த கொ டூ ர செ யல்!!

86

இந்தியா………

இந்தியாவின் திரிபுரா மா நி ல த்தில் தாயாரையும் பாட்டியையும் தந்தை கொ.லை செ.ய்.வ.தை.ப் பார்த்து பிஞ்சு பிள்ளைகளை க.த.றி.ய ச.ம்.ப.வ.ம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

பி.ஞ்.சு பி.ள்.ளை.கள் கண் முன்னேயே ம.னை.வி.யை.யும் மா.மி.யாரை..யும் அந்த இ.ளை.ஞ.ர் கொ.லை செ.ய்.து உ.ட.லை வெ.ட்.டி நொ.று.க்.கி.யு.ள்.ளார்.

திரிபுரா மாநிலத்தி தலாய் மா வ ட்டத்திலேயே கு றி த்த கொ.டூ.ர ச.ம்ப.வம் அ.ர.ங்.கே.றியுள்ளது.

வி.வ.கா.ரம் தொடர்பில் தகவல் அ.றி.ந்து சென்ற அப்பகுதி மக்கள், இ.ர.த்.தவெ.ள்.ள.த்.தில் கிடந்த பெ.ண்.கள் இ.ரு.வ.ரையும், அவர்களுக்கு அருகே அ.ச்.ச.த்.தில் உ.றை.ந்.துபோய் க.தறி.ய.படி இருக்கும் பி  ள் ளைகளையும் பார்த்ததாக பொ லி சார் தெரிவித்துள்ளனர்.

ம னைவி  மற்றும் மாமியாரை கொ.ன்.ற பி ன் னர் த.ற்.கொ.லை.க்.கு மு.ய.ன்.ற இ ளை ஞரை, அறை ஒன்றில் ம யக் க மான நி லையி ல் க ண்டெ டு த்துள்ளனர்.

தலாய் மா வ ட்டத்தின் ஹபானியா கி ரா மத்தை சேர்ந்த குறித்த இ ளைஞ ரின் உ ட லி ல் வி.ஷ.ம் க லந் திரு ந்ததாகவும் பொ.லி.சா.ர் தெ ரி வித்துள்ளனர்.

கொ.லை.க்.கா.ன கா ர ணம் தொடர்பில் தகவல் இல்லை எனவும், ஆனால் த ற் போது ம ய க்க நி லையி ல் இருக்கும் இ.ளை.ஞ.ர் க ண் வி ழி த் த பின்னர் உ ரி ய வி சார ணை  மு ன் னெடு க் கப் படும் எ ன வும் பொ லி சா ர் தெ ரிவி த் துள்ளனர்.

கு றி த் த இ ளை ஞரி ன் ம.னை.வியும் பி ள் ளைக ளு ம் கடந்த 4 மாதங்களாக அவரது தா யா ருட ன் வ சி த்து வ ந்த தாக கூறப்படுகிறது.

தமதி இருவரும் வி வாக ர த்து பெ று ம் மு டிவில் இருப்பதாகவும் மு த ற் கட்ட வி சா ரணை யி ல் தெ ரிய வ ந் துள்ளது.

கு.டு.ம்.ப பி.ர.ச்.ச.னை.க.ளே கொ.லை.க்.கு கா.ரண.மா..க இ ரு க்க லாம் என பொ லி சார் ச.ந்.தே.க.ம் தெ.ரி.வி.த்.து.ள்.ளனர்.