14 வயது சிறுவனின் வெ றி ச்செ.ய.ல்… இ.ர.த் தவெ ள்ளத்தில் மி த ந்த கு டும்பம்: நா ட்டையே உ லு க்கிய ச ம்பவம்!!

140

சைப்ரஸ்…

சைப்ரஸ் நாட்டில் தூ.க்.கத்தில் இருந்த பெற்றோரை 14 வயதான பா ட சாலை மா ணவ ன் து.ப்.பா.க்.கி.யா.ல் சு.ட்.டு.க்கொ.ன்.று, த.ற்.கொ.லை.க்.கு மு.யன்ற ச.ம்.ப.வம் மொ த் த நா ட் டை யும் உ லு க்.கியுள்ளது.

வடக்கு சைப்ரசின் Lefkoniko நகரிலேயே கு றி த்த அ.தி.ர்.ச்.சி ச ம் பவம் அ.ர.ங்கே றி யு ள்ளது. 52 வயதான Ibrahim Cobanoglu மற்றும் அவ ர து ம னை வி  48 வய தான Bengu ஆ கி யோரி ன் ச.ட.ல.ங்.க.ளை அக்கம் ப க் க த்தி னரே  க.ண்.டுபி.டி.த்துள்ளனர்.

இ வ ர்களது இ ளை ய ம க ன் 14 வயதேயான Cınar Cobanoglu து.ப்.பா.க்.கி கு.ண்.டு கா.ய.ங்.க.ளு.ட.ன் ஆ.ப.த்.தான நி.லை.யில் மீ.ட்.க.ப்.பட்டு, ம.ரு.த்.து வ மனை யில் சே ர் ப்பி த் தா லும், சி.கி.ச்சை ப.ல.னி.ன்.றி ம.ர.ண.ம.டை.ந்.து.ள்ளார்.

கொ.ல்.ல.ப்.ப.ட்.ட கு.றி.த்த தம்பதியின் 18 வ யது ம கன் Erlap த ம து ச கோத ரரின் து.ப்.பா.க்.கி தா.க்.கு.த.லி..ல் இ.ரு.ந்து த.ப்.பி, அ க் கம் ப க்க த் தி னரை  உ த வி க்கு அ ழைத் து ள் ளதா க தெ ரி ய வ ந்து ள் ளது.

ஆனால் அக்கம் பக்கத்தினர் அந்த கு டியி ரு ப்புக்கு செ ல் லும் மு ன் னர் து..ப்.பா.க்.கி.ச் சூ.டு ந.ட.ந்து மு.டி.ந்.து.ள்ளது.

உள்ளூர் நே ர ப் ப டி நள்ளிரவு மூன்று மணி அளவிலேயே இச்.ச.ம் பவ ம் அ.ர.ங்கே றியுள் ள து. க த வு த ட் டப்ப டு ம் ச.த்.த.ம் கே.ட்.டு எ.ழு.ந்.ததாக அ ண் டை  வீ ட் டார்  ஒ ரு வ ர் தெரிவித்துள்ளார்.

கொ.ல்.ல.ப்.ப.ட்ட த ம்ப தியி ன் மூ த்த ம கன், த ங் களை  கா.ப்.பா.ற்ற கே ட் டு நி.ன் ற தா கவு ம், ஆ னால் த ங் களு க்கு து.ப்.பா.க்.கி ச.த்.த.ம் ஏ.து.ம் கே.ட்.கவி.ல்லை எனவும்,

அந்த கு டி யிரு ப் பில் செ.ன்.ற போது பெ ற் றோர்கள் கொ.ல்.ல.ப்.ப.ட்ட நி.லை.யிலும், அ ந் த சி று வன் இ.ர.த்.த.த்.தில் கு ளி.த் த ப டி ஒ ரு ஓ ர மா க அ.ம.ர்ந்.திருந்ததாகவும் தெ.ரி.வி.த்.துள்ளனர்.

தொ ட ர்ந்து பொ.லி.சா.ரு.க்.கும் ஆ ம் பு லன்ஸ் சே.வைக்  கும் த கவல் அ.ளி.த்துள்ளதாகவும் அவர்கள் தெ.ரி.வித்துள்ளனர்.

பொ.லி.சா.ர் இ ந்த வ.ழ.க்.கு தொ.ட.ர்பில் வி.சா.ரி.த்.து வ.ரு.வதாக த.க வல் வெ.ளி.யிட்டுள்ளனர்.