வி ளையா டிய கு ழ ந்தைக்கு நொடியில் கா த் தி ருந்த ஆ ப த்து… எப்படி த ப்பினார்?

99

கு ழ ந் தை…

கரணம் த ப் பினால் ம ர ணம் எ னச் சொல்வார்கள். வ யி ற் றுக்காக க யி று மே ல் ந ட ப்ப வர்கள் தொடங்கி, நொ டி ப் பொழு தில் தங்கள் உ யி ரை பெ.ரிய ஆ ப த்.தில் இருந்து கா.ப்.பா.ற்றிக் கொ.ள்.ப.வ.ர்.கள் வரை ப ல ரு க்கும் இது பொ ரு ந்தும். அப்படியான ஒரு ச.ம்.ப வம் ஒரு சி ன் ன ச்சிறிய கு ழ ந் தைக்கு ந ட ந்துள்ளது. இதுகுறித்து தெ.ரி.ந்து.கொ.ள்.ள தொ ட ர் ந்து ப டி யுங்கள்.

ஒரு பூங்காவில் கு ழ ந்தை ஒன்று தன் ச கோ திரியுடன் வி ளை யாடிக் கொ.ண்.டி.ரு.ந்.த.து. அப்போது த ங் கை தன் அ க்காவைத் து ர த்.தி வி.ளை.யாடிக் கொ.ண்.டி.ரு.ந்.தாள்.

அ ப்படி தன் அ க் காவைத் து.ர.த்.திக்.கொ.ண்.டு ஓ டி.யபோ.து, பூங்காவின் தோ ட் டத்தில் ஒரு ப கு தியி ல் இருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு பா ம்.பு ஒன்று செ ன்று கொ.ண்.டி.ரு.ந்.த.து. ஓடிவந்தக் கு ழ ந்தை அந்த பா ம் பின் மீது மி.தி.த்.தது. கு ழந்தை மி.தி.த்த நொ டியில் பா.ம்.பு கு ழ ந்தையை க டி க்.க த ன் வா யைத் தி றந்.து கொ.ண்.டு சீ றி வ.ரு.கிறது.

க டை சியில் பா ம் பு என்ன நி னை.த்ததோ தெ.ரி.ய.வில்லை கு ழ ந்தையை க டி க்.கா.மல் வி.ரு.ட்.டெ.ன்று செ.டிகளுக்குள் பு.கு.ந்.தது. க.ரணம் த.ப்.பி.னால் ம ர ண.ம் எ ன்பது இதில் ரொம்பவே பொ.ரு.த்தமாக இ ருக்கும்.