அமேசானில் லேப்டாப் ரூ.190-க்கு விற்பனை… ஆர்டரை கேன்சல் செய்ததால் அ ப ராதம்!!

62

அமேசானில்….

இ-காமர்ஸ் தளங்களில் விலையுர்ந்த பொருட்களுக்கு அ தி ரடி ஆஃபர்கள் வழங்குவது வ ழ க் கமல்ல. பண்டிகை மற்றும் விசேஷ நாட்களில் அ மே சான்  மற்றும் ஃபிளிப்கார்ட்டில் போன்ற ஆன்லைன் விற்பனை நிறுவனங்கள் ஆஃபர் வழங்கி வருகின்றனர். அதிலும் ரூ.190-க்கு மட்டும் லேப்டாப் வழங்குவது ஒரு அ சா தா ரண மா ன ஒன்று தான்.

கடந்த 2014-ம் ஆண்டு ஒரிசாவை சேர்ந்த சுப்ரியா ரஞ்சன் என்ற ச ட் டக் க ல்லூரி மாணவர் அமேசானில் இப்படியொரு சலுகையை பார்த்து ஆச்சரியத்தில் மூ.ழ்.கி உள்ளார். அவரது ப டி ப்பு சார்ந்த விஷயங்களுக்கு லேப்டாப் தே வைப் பட்டதால் ரூ.190-க்கு அறிவிக்கப்பட்ட லேப்டாப்பை அவர் ஆர்டர் செ ய்து ள்ளா ர்.

ஆனால் ஆர்டர் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சில நிமிடங்களில் அதனை அமோசன் ர.த்.து செ.ய்.து.வி.ட்.டதாக சுப்ரியாவிற்கு மி ன் னஞ்சல் வந்துள்ளது. இதை பார்த்த அவர் க ஸ் டம ர் சர்வீஸ்க்கு போன் செ.ய்.து வி சா ரித் து உ ள் ளார். பல முறை உ ரி ய ப தி ல் கி டை க்கா த  ப.ட்.சத்.தில் தொ ழி ல்நு ட்ப ரீ தியி ல் கோ.ளா.று கா ர ணமாக வி.லை.யில் கு.ழ.ப்.ப.ம் ஏ.ற்.ப.ட்.டு.ள்.ள.தாக தெரிவித்துள்ளனர். அதன் காரணமாகவே லேப்டாப் ஆ.ர்.ட.ர் ர.த்.து செ.ய்.ய.ப்.ப.ட்.டதாக வி ள க்கம் பெ .ற.ப்.ப.ட்டுள்ளது.

இதை தொடர்ந்து ச.ட்.ட.க்.க.ல்.லூரி மா ண வர்  சு.ப்.ரியா மற்றொரு லே ப் டாபை  ஆ ர் டர் செ.ய்.துள்ளா.ர். அதுவும் உரிய நே.ர.த்.தில் அ வ ரிடம் கி டை க்காத காரணத்தால் கல்லூரி பா ட த்தி ட்ட த்தை ச ம ர்பி க் க தா ம தமா கி  உள்ளது. ஆனால் இந்த ச ம்பவ த் தை  மா ண வர்  வி டாம ல் ஒரிசா மாநில நு க ர் வோர்  ஆ ணை யத் தி ட ம் மு றை யிட் டு ள் ளார்.

ச.ட்.ட.க்.கல்லூரி மா.ண.வ.ரி.ன் நீ ண் ட நா ள் போ.ரா.ட்.த்.திற்கு ப ல ன் த ற் போது  கி டைத் து ள் ளது. நி.தி மோ.ச.டி ம ற் றும் உ ள விய ல் து.ன்.பு.ற.த்.த.லு.க்கு இ.ழ.ப்.பீ.டு வ ழ ங் க வே.ண்.டு.மென அமோசன் நிறுவனத்திற்கு நுகர்வோர் ஆணையம் உ.த்.த.ர.வி.ட்.டு.ள்ளது. இ.ழ.ப்பீட்டு தொகையாக ரூ.40,000 மற்றும் கூ டு தலாக வ ழ க்கு செ லவு  மற்றும் வா.டி.க்.கை.யாளரை ம ன உ.ளை.ச்.ச.லுக்கு ஆ.ளா.க்கியதாக 5000 ரூபாய் செ லு த்த வேண்டும் என்றும் உ.த்..தரவி.ட.ப்.ப.ட்டுள்ளது.