இரண்டாவது திருமணம் செ ய்து கொ ள் ளப் போவதாக மி ரட்டிய கணவனுக்கு நேர்ந்த கதி!!

73

தமிழகத்தில்…

தமிழகத்தில் இரண்டாவது திருமணம் செ ய் து கொ ள் ள ப்போ வதாக கூறிய கணவனை மனைவி து.டி.து.டி.க்.க வெ.ட்.டி.க் கொ.ன்.ற ச ம் பவம் பெ ரும் அ.தி.ர்.ச்.சி.யை ஏ.ற்.படுத்தியுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி லாயல்மில் காலனியை சேர்ந்தவர் பிரபு. இவருக்கு உமா மகேஸ்வரி, என்ற மனைவியும் 7 வயதில் ஆதிசிவன் என்ற மகனும் 4 வயதில் காவியா ஸ்ரீ என்ற மகளும் உள்ளனர்.

த னியார் மி ல்லில் வே லை பா ர்த்து வ ந்த பிரபுவுக்கு ம.து ப.ழ.க்.க.ம் இ.ரு.ந்துள்ளது. இ ந்நி லையில் பிரபுவுக்கும், அ வரது ம னைவி உமா மகேஸ்வரிக்கும் இ டையே அ டி.க்க டி கு டும்பத் த.க.ரா.று ஏ ற்.பட்டு ள்ளது.

இ தனால் ஒ ரு க ட்டத்தில், ஆ.த்.தி.ர.த்.தி.ன் உ. ச்சிக்கு செ ன்.ற ம னைவி உமா மகேஸ்வரி, த ன து க ணவர் பிரபுவை வெ.ட்.டி ப.டு.கொ..லை செ.ய்.து.ள்.ளா.ர்.

இ து கு றித்து த கவல் பொ லி.சாருக்கு தெ ரியவர, உ.டனடியாக வி.ரை.ந்து வ ந்த பொ லி.சா.ர் உ.ட.லை மீ.ட்.டு பி.ரே.த ப.ரி.சோ.த.னை.க்.கு அ னுப்பி வை த்தனர்.

அதன் பின் உமாமகேஷ்வரியை கை.து செ.ய்.து வி சா.ர.ணை மே.ற்கொ.ண்.ட.னர். வி சா.ர.ணை.யி.ல் உமா மகேஷ்வரி, ச.ம்பவ தினத்தன்று கணவர் பிரபு ம.து போ.தை.யி.ல் இ ரு.ந்.ததாகவும், இரண்டாவது திருமணம் செ.ய்.து கொ.ள்.ள.ப்போ.வ.தாகக் கூறினார்.

இ தனால் இ ருவருக்கும் இ டையே த.க.ரா.று ஏ ற்.பட்டது. அ ப்போது த.க.ரா.று மு ற்.றியதால், கோ.ப.த்.தி.ன் உ ச்சிக்கு செ ன்ற நா ன் அ வரை கொ.லை செ.ய்.து.வி.ட்.ட.தா.க வா க் குமூலம் அ ளித்துள்ளார்.

க ணவன் மீ தான கோ ப த்தில் உமா மகேஸ்வரி பிரபுவை கொ.லை செ.ய்.து.வி.ட்.டு தா னும் சி.றை க்கு செ ன் றதால், அ வரது கு ழ ந்தைகள் இ.ருவரும் ஆ த ர வின்றி த வித்து வ ருகின்றனர்.