ரூ.7 கோடி நகை கொ.ள்.ளை.. 18 மணி நேரத்தில் கை து செ.ய்.த கா வ ல் து றை!!

67

ஓசூர்……

ஓசூர் முத்தூட் பைனான்ஸ் நிதி நிறுவனத்தில் வெள்ளிக்கிழமை காலை புகுந்த 6 பே ர் கொ ண் ட கு ம் பல், து.ப்.பா.க்.கி உள்ளிட்ட ஆ.யு.த.ங்.களை.க் கா.ட்.டி ஊ.ழி.ய.ர்.களை கட்டிப் போ ட்டு விட் டு 7 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நகைகள், 96 ஆயிரம் ரூபாயுடன் தப்.பிய.து. கொ.ள்.ளை ச.ம்.ப.வ.மும் இ ரு சக்கர வா க ன த்தில் பெ ரி ய அ ள விலான பைகளில், கொ.ள்.ளை.யடித்.த ந கை க ளை கொண்டு செல்வதும் சிசிடிவி கேமராவில் ப தி வாகி இ ருந் தன.

10 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு அ சு ர வே.க.த்.தில் வி.சா.ர.ணை தொடங்கி நடந்தது. நிதி நிறுவன மேலாளரிடமிருந்து கொ.ள்.ளைய.ர்கள் ப றி த்துச் செ ன்ற செ ல் போ ன் சி க் னலை பின் தொடர்ந்த போ லீ சா ர், தெ லு ங்கானா வழியாக அவர்கள் வ ட மாநி லம் நோ க் கிச் செ ல் வ தை கண்டறிந்தனர். உ ட ன டியாக தெ லு ங் கானா மா நி ல போ லீ சா ரை தொடர்பு கொண்டு தகவலை தெரிவிக்க, உஷாரான அவர்கள், தீ.வி.ர வா.க.ன. சோத.னை.யி.ல் இ ற ங் கினர்.

அதன் பலனாக கா ரி ல் செ ன் று  கொண்டிருந்த ஐந்து பேர், க ண் டெ ய் னர்  லாரி   ஒன்றில் ந கை களுடன் சென்று கொண்டிருந்த இரண்டு பேர் என 7 பேரை ம ட க் கிப் பி டித் து கை.து செ.ய்.த.ன.ர். அ வ ர் க ளி டமிருந்து 25 கிலோ த ங் க ஆ ப ர ணங் கள், 96 ஆயிரம் ரூபாய், ஏ ழு கை.த்.து.ப்.பா.க்கிகள், து.ப்.பா.க்.கி தோ.ட்.டா.க்கள்,கா ர், க.ண்.டெ.ய்.ன.ர் லா ரி ஆ கி ய வற் றை ப றி மு தல்  செ ய் தன ர்.

இ ரு மா.நி.ல போ.லீ.சா.ரும் எ.டு.த்துக்.கொ.ண்.ட தீ.வி.ர மு.ய.ற்.சிகள், ச ரி யான மு றை யில்  நடைபெற்ற தகவல் ப ரி மா ற் றம்  ஆ கி ய வற்றின் காரணமாகவே கு றை ந் த  நேரத்தில் கொ.ள்.ளைய.ர்.க.ளை பி டி க் க மு டி ந் தது என ஐதராபாத் கா..வ.ல் ஆ ணை யர்  சஞ்சனார் தெரிவித்தார். இ ந் தக் கொ.ள்.ளை ச.ம்.ப.வத்.தில் கொ.ள்.ளைய.ர்.க.ளுக்கு வே று யார் யா ரெ ல்லா ம் உ த வி செ ய் தி ருக் கி றார்கள் என்ற வி சா ர ணையை த மி ழக போ.லீ.சா.ர் மு.டு.க்.கி.வி.ட்.டு.ள்ளனர்.