பி ர சவத்திற்கு பின் வீடு திரும்ப முடியாமல் தவித்த பெண்ணை 6 கி.மீ. தூரம் வீட்டிற்கு தூ க் கிச் சென்ற ராணுவ வீரர்கள்!!

56

காஷ்மீரில்…………..

காஷ்மீரில் பெய்து வரும் க.டு.மை.யான ப னி ப்பொழிவு காரணமாக சா லைகள் து ண் டிக் கப்பட்டுள்ளன. விமானம் ரயில் சேவைகள் ர.த்.து செ.ய்.ய.ப்ப.ட்.டுள்ளன.

கடந்த சில நாட்களாக காஷ்மீர் ப.ள்.ள.த்.தா.க்கில் க.டு.மை.யா.ன ப னி ப்பெ ய்து வருகிறது. இதனால் ஸ்ரீநகர் விமான நிலையத்திற்கு வரும் விமானங்கள் தாமதமாகின.

தொடர்ந்து ப னிப் பொ ழிவு நீ.டி.ப்.ப.தால் எ.தி.ரே பா ர் வை தெ ரி யாத ப னி மூட் ட த்தில் சி க் கும் ஆ.ப.த்.து க.ரு.தி வி.மா.ன.ங்கள் ர.த்.து செ.ய்.யப்.ப.ட்டு.ள்ளன.

சா லை களி லும் பனிமூடிக் கி.ட.ப்.ப.தால் மு.க்.கி.ய நெ.டு.ஞ்.சாலை.களில் போ.க்.கு.வ.ரத்து நி.று.த்.த.ப்.ப.ட்டுள்ளது. இதனிடையே க.டு.ம் ப.னி.யா.ல் பி.ர.ச.வ.த்.திற்கு பின் வீடு தி.ரு.ம்ப மு.டி.யா.மல் தவித்த பெ.ண்.ணை, 6 கி.லோ மீட்டர் தூரம் ஸ்டெரச்சரில் வைத்து தூ.க்.கி.யபடி ரா ணுவ  வீ ரர் கள் பா.து.காப்.பாக அ.வ.ரது வீ.ட்.டிற்கு கொ.ண்.டு செ ன் றனர்.