வேலை பார்த்து வந்த வீட்டில் இ.ருந்த திருமணமான பெ.ண்ணை கொ.ன்.ற கார்பெண்டர்..! பகீர் பி.ன்.னணி..!!

181

ருச்சி…………….

லக்னோவில் ருச்சி என்ற திருமணமான இ.ள.ம்பெண் தனது க.ண.வருடன் வசித்து வந்தார். அவர் வீட்டில் கார்பெண்டர் ஒருவர் இரண்டு மாதங்களாக மர வே.லை.களை செ.ய்.து வந்தார், அவர் ச.க.ஜ.மா.க ப.ழ.க.க்.கூ.டி.ய நல்ல மனிதர் போல தெரிந்ததால் தொ.டர்ந்து அவர் வேலை செ.ய்.ய ருச்சி அ.னு.ம.தி.த்.தார்.

இந்த நிலையில் நேற்று ருச்சியின் கணவர் வேலைக்கு சென்ற நி.லையில் ருச்சி மட்டும் த.னி.யாக இ.ருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த கார்பெண்டர் தனது வேலையை செ.ய்.ய தொ.டங்கினார்.

அந்த ச.ம.யத்தில் ருச்சியிடம் சென்ற கார்பெண்டர் தான் சொந்தமாக தொழில் தொடங்க பணம் கொ.டு.ங்.க.ள் என கே.ட்டுள்ளார். ருச்சி அப்போது போனில் தனது க.ண.வரிடம் பேசி கொண்டிருந்த நி.லையில் கொ.ஞ்.சம் பொறு என கூறினார்.

ஆனால் ஆ.த்.தி.ர.ம.டை.ந்.த கார்பெண்டர், தன்னிடம் இருந்த க.த்.தி.யால் ருச்சியின் மா.ர்.பு பகுதியில் வே.க.மா.க கு.த்.தி.னான். இதனால் வ.லி.யா.ல் து.டி.த்.த அவர் க.த்.தி.னா.ர், அவர் சத்தம் கேட்டு அங்கு அக்கம்பக்கத்தினர் வருவதற்குள் அவன் த.ப்.பி.யோ.டி.வி.ட்.டான்.

பின்னர் ருச்சி ம.ரு.த்.து.வமனைக்கு கொ.ண்.டு செ.ல்.லப்பட்ட நி.லையில் ப.ல.த்.த கா.ய.ம் ஏ.ற்.ப.ட்டதால் ருச்சி இ.ற.ந்.து.வி.ட்.டா.ர் என ம.ரு.த்துவர்கள் கூறினார்கள். இது தொ.டர்பாக வ.ழ.க்கு.ப்ப.திவு செ.ய்.த பொ.லி.சா.ர் த.லை.ம.றை.வாக இ.ருந்த கார்பெண்டரை கை.து செ.ய்.த.னர். அவர் அ.ளி.த்த வா.க்.கு.மூ.ல.த்.தி.ல். க.த்.தி.யை கா.ட்டி மி.ர.ட்.ட.வே நினைத்தேன், ஆனால் என்னை மீ.றி ஆ.த்.தி.ர.த்.தி.ல் இ.ப்ப.டி செ.ய்.து வி.ட்டேன் என கூறியுள்ளார்.