விமானப் பணிப்பெண்ணின் செயலால் கர்ப்பிணி பெ ண் ணுக்கு நே.ர்.ந்த து.ய.ரம்! அ.தி.ர்ச்சி வீடியோ காட்சி!!

77

அமெரிக்கா…..

அமெரிக்காவில் உள்ள ஸ்பிரில் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் க.ர்.ப்.பிணி பெ.ண் ஒருவர் , தனது க.ண.வ.ரு.டனும், இரண்டு வயது கு.ழ.ந்.தை.யுடனும் இருக்கையில், அ.ம.ர்.ந்தவாறு கு.ழ.ந்.தை.க்கு சாப்பாடு ஊ.ட்.டி கொண்டிருந்துள்ளார்.

இதனையடுத்து, அங்கு வந்த விமானப் ப.ணி.ப்.பெண், நீங்கள் முககவசம் அணியும் விதியை மீ.றி.வி.ட்.டீர்கள். உடனே உங்களை உடைமை மற்றும் பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு விமானத்தில் இருந்து இ.ற.ங்.குங்கள் என க.டு.மை.யாக கூறியுள்ளார்.

இதனை அறியாமல் அந்த பெ.ண், அதன் பின்பு கு.ழ.ந்.தை சாப்பிட்டுக்கொண்டு இருக்கிறது. சா.ப்.பி.ட்டவுடன் மு.க.க.வ.சத்தை அணிந்து விடுகிறேன் என கூறியுள்ளார்.

ஆனாலும், அதை ஏ.ற்.க ம.று.த்.த விமானப் பணிப்பெண் மீண்டும் உடனே விமானத்தை விட்டு இ.ற.ங்.கு.ங்கள். இல்லையெனில் போ.லீ.சா.ரை அழைக்க வேண்டி இருக்கும் என எ.ச்.ச.ரி.த்துள்ளார்.

இருப்பினும், நான் ஒரு க.ர்.ப்.பிணி என்னால் இ.ற.ங்.க மு.டி.யாது எனப் பி.டி.வா.தமாக அவர் ம.று.த்.து வி.ட்.டார்.

இந்த ச.ம்.ப.வம் குறித்த வீ டியோவை பதிவிட்டிருந்த யூத பொது வி.வ.கார கவுன்சிலை சேர்ந்த Yossi என்பவர், ”அந்த பெ.ண் 7 மாத க.ர்.ப்.பிணி ஆவர். அதோடு தனது 2 வயதுக் கு.ழ.ந்.தை.யையும் அவருடன் வைத்திருந்தார்.

ஆனால், ஒரு கட்டத்தில் அந்த கு.டு.ம்.பத்தினரை விமானத்தை விட்டு கீழே இ.ற.க்.கி.வி.ட்டார்கள்” எனப் பதிவிட்டிருந்தார். இதற்கு நெ.ட்.டி.சன்கள் பலரும் மனித நே.ய.ம் அ.ற்ற செ.ய.ல் மீது என அந்த விமனாத்தின் மீது க.டு.ம் வி.ம.ர்.சனங்களை எழுப்பி வருகின்றனர்.