வெளிநாட்டில் இருந்து ஊர் திரும்பியதும் கா ணாமல் போன க ணவன் : தெரியவந்த ம னைவியின் கோ ர மு கம்!!

166

க ணவன்….

   

இ ந்தியாவில் 7 மா தத்து க்கு மு ன்னர் ந பர் ஒ ருவர் கா ணாமல் போ ன நி லையில் ம னைவியே அ வரை கொ லை செய்து ச டலத்தை ஆ ற்றில் தூ க்கி எ றிந்தது தெ ரியவந்துள் ளது.

ப ஞ்சாப் மா நிலத்தை சே ர்ந்தவர் குர்ஜித் சிங். இ வர் ம னைவி மன்பிரீத். குர்ஜித் சி ல ஆ ண்டுகளாக வெ ளிநாட்டில் ப ணிபுரி ந்து வ ந்த நி லையில் க டந்த அ க்டோபர் மா தம் சொ ந்த ஊ ருக்கு தி ரும்பி னார். பி ன்னர் அ க்டோபர் மா தம் 31ஆ ம் தி கதி குர்ஜித் மா யமா னார்.

இ து கு றித்து மன்பிரீத்திடம் குர்ஜித்தின் ச கோதரர் கே ட்டபோ து, க டன் கொ டுத்த ஒ ருவரிடம் ப ணத்தை தி ருப்பி வா ங்க ப க்கத்துக்கு ஊ ருக்கு க ணவர் செ ன்றுள்ளதாக கூ றியுள்ளார். ஆ னால் மா தக்கண க்கில் குர்ஜித் வ ராத நி லையில் மன்பிரீத் மீ து அ வருக்கு ச ந்தேகம் ஏ ற்பட்டுள் ளது.

இ தோடு இ ளைஞர் ஒ ருவர் அ டிக்க டி மன்பிரீத் வீ ட்டுக்கு வ ருவதை அ வர் அ ண்ணி பா ர்த்துள்ளார். இ தையடுத்து க டந்த வா ரம் பொ லிசில் குர்ஜித் மா யமானது தொட ர்பில் ச ந்தேகம் இ ருப்பதாக அ வர் ச கோதரர் பொ லிசில் பு கார் அ ளித்தார்.

பு காரையடு த்து மன்பிரீத்திடம் பொ லிசார் வி சாரித்த போ து அ திர்ச்சி த கவல் வெ ளியானது. அ தாவது குர்ஜித் வெ ளிநாட்டுக்கு செ ன்றபோ து ஹர்மன் எ ன்பவருடன் மன்பிரீத்துக்கு கா தல் ஏ ற்பட்டுள்ள து.

இ ந்த சூ ழலில் ஊ ர் தி ரும்பிய குர்ஜித் இ து கு றித்து அ றிந்து அ திர்ச்சியடை ந்த நி லையில் ம னைவியிடம் ச ண்டை போ ட்டுள்ளா ர்.

இ தை தொ டர்ந்து மன்பிரீத்தும், ஹர்மனும் சே ர்ந்து குர்ஜித்தை கொ லை செ ய்து ஆ ற்றில் தூ க்கி வீ சியது தெ ரியவந்துள் ளது. இதையடுத்து இ ருவரை யும் பொ லிசார் கை து செ ய்து மே லும் வி சாரணை நடத்தி வ ருகின்ற னர்.