இந்திய செய்திகள்

என் பெற்றோரே என்னுடைய கண்கள்: IAS தேர்வில் சாதித்த பா ர்வை யற்ற பெண்ணின் நெ கிழ்ச்சி வார்த்தைகள்…!

பூர்ண சுந்தரி...... ஏழை எளிய மக்கள் முன்னேற உறுதுணையாக இருப்பதே தன்னுடைய குறிக்கோள் என தெரிவித்துள்ளார் ஐஏஎஸ் தேர்வில் சா தித்த பூர்ண சுந்தரி. ஐ.ஏஎ்ஸ்., தேர்வில் மதுரை மணிநகரத்தை சேர்ந்த பா ர்வை யற்ற...

இரண்டாம் திருமணம் செ ய் து கொ ண்டு க ண வ ருடன் வசித்து வந்த இ...

இந்தியாவில்... இந்தியாவில் வீட்டில் தூ ங்கி கொண்டிருந்த இ ள ம் த ம் ப தி கொ டூ ர மாக கொ லை செ ய் யப் ப ட்டுள்ள ச...

உலக கோடீஸ்வரர் பில்கேட்ஸ் பற்றி வெளியான ப கீ ர் தகவல்!!

கோடீஸ்வரர் பில்கேட்ஸ்........ பேஸ்புக்கில் வைரலாகும் தகவல் ஒன்றில், நூற்றுக்கணக்கான ம ருத் து வ ர்கள் மைக்ரோசாப்ட் இணை நிறுவனர் பில் கேட்சை எ தி ர் த்து வ ழ க்கு தொடர்ந்துள்ளனர்...

வெளிநாட்டில் ம ர் ம மான முறையில் இ ற ந் து கிடந்த இந்திய பெ ண்!...

அமெரிக்கா....... அமெரிக்காவில், இந்திய பெ ண் ஆராய்ச்சியாளர் சர்மிஸ்தா சென் என்ற பெ ண் கொ லை செ ய் யப் ப ட்ட ச ம் ப வ ம் பெ ரு...

ம னை விக்கு பேய் பிடித்திருப்பதாக மந்திரவாதியை அழைத்து வந்த க ண வன்! அதன் பின் ந...

இந்தியாவில்........ இந்தியாவில் மந்திரவாதி தா க் கி யதில் இ ளம் பெ ண் ஒருவர் உ யி ரி ழ ந்த ச ம் பவம் பெரும் அ தி ர் ச்...

பல பெ ண் களில் வாழ்வில் விளையாடிய காசி வ ழ க் கில் கு ற் றப்...

காசி....... த மி ழகத்தில் பல பெ ண் களை ஏ மாற்றி சொகுசு வா ழ்க்கை வாழ்ந்து வந்த காசி வ ழ க் கி ல் சி பிசிஐடி பொலிசார் கு...

8 வருட ஆ ருயிர் கா தல்.. உ யிரு க்கு போ ரா டி க ரம்...

8 வருட ஆருயிர் கா தல்......... சென்னையில் உள்ள கே.கே. டி நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் தேவி (வயது 22). இ வர் தூ க்க மா த்தி ரை சா ப்பிட் டு...

சூட்கேசில் அ டைக்கப்பட்ட இ ள ம் பெ ண்ணின் ச ட ல ம்: 7 நாட்களில்...

இந்தியா... இந்தியாவில் இ றந் த தாக கூ றப்பட்ட இ ளம்பெ ண் மீண்டும் உ யிரு டன் வந்ததால் ப ரபர ப்பு ஏ ற் பட்டது. உத்தரபிரதேசத்தின் காசியாபாத்தில் சூ...

யா னையி டமிருந்து த ப்பித்து ஓ டும் போது… நொடிப்பொழுதில் நடந்த து யர ச ம்ப...

கேரளா..... கேரளாவில் யா னையிடமிருந்து தப்பித்து ஓடும் போது கையிலிருந்து கு ழந் தை த வறி வி ழுந்து ம ரண டைந்த ச ம் பவம் ந டந்துள்ளது. கேரளாவின் பாலக்காடு மாகாணத்தில்...

புதையலுக்காக 5 மாத கு ழந் தையை ந ர ப லி கொடுக்க முயற்சி: நள்ளிரவில் ந...

தமிழகத்தில்........ தமிழகத்தில் வீட்டுக்குள் இருந்து புதையல் எடுப்பதற்காக நள்ளிரவில் 5 மாத கு ழ ந் தை யை  ந ர ப லி கொ டு க்க முயன்ற ச ம் ப...