திருமணத்திற்கு சென்ற புடவையோடு வந்து பா ம் பை பி டி த்த பெ ண்.. வைரல் வீடியோ!!

73

நா க ப் பாம் பினை…

பொதுவாக பா ம் பு பிடிப்பவர்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானலும் வேலை வரலாம். அப்படி திருமணம் செல்வதற்காக சென்ற பா ம் பு பி டி பெ ண் Nirzara Chitti-க்கு அழைப்பு வந்துள்ளது.

இதனால், கட்டின பு ட வை யோடு சென்று ஒரு கையில் லைட் வெளிச்சத்துக்காக போனை வைத்துக்கொண்டு இன்னொரு கையால், அந்த அ ட ங் காத நா க ப் பாம் பினை சற்று நேரத்தில் தன் பு ட வைய ல ங் காரமும் ஒ ப் பா னையு ம் கலையாமல், பி டி த் து ள்ளார்.

மேலும், பா ம் பு பி டி ப் ப த ற்கென்று எந்த ஒரு தனி உபகரணத்தையும் வைத்துக்கொள்ளாத Nirzara Chitti வெறும் கு ச் சி மூலம் அந்த பா ம் பை  கண்பார்வையில் ப டு மா று வெளிக்கொண்டுவந்துவிட்டு,

கையாலேயே அந்த வி ஷ பா ம் பி னை பிடித்து தன் யாரென்று அந்த பா ம் பு க்கு காட்டிவிட்டார்.. இந்த வீ டி யோ  வைரலாகி வருகிறது.