நீரில் இருந்த பா ம் பை து ன் பு று த் திய இ ளை ஞ ரு க்கு நே ர் ந் த வி ப ரீ த ம்! ச மூ க வ லை த ளத் தில் ப ர வு ம் காணொளி!!

121

இ ளை ஞர்…

நீ ரி லு ள்ள பா ம் பை இ ளை ஞ ர் ஒருவர் அதன் வா லை ப் பி டி த் து இ ழு க் கும் போ து , அ வ ரு க்கு ஏ ற் ப ட்ட எ தி ர் பாரா த  தி ரு ப் பம்  நி றை ந் த கா ணொ ளி  ஒன்று ச மூ க வ லை தள ங் க ளில் வை ர லாகி வ ருகி ற து.

The unexplained என்ற ட்விற்றர் ப க் க த்தில் வெ ளி யி ட் டுள் ள அ ந் த கா ணொ ளியி ல் , இ ளை ஞ ர் ஒ ரு வர் நீ ரி லு ள் ள பா ம் பை  இ ழு த் து  து ன் பு று த் துகி றா ர்.

அப்போது எ தி ர் பாரா த  வி த மா க பெ ரி ய ம லை ப் பா ம் பு ஒ ன் று மே லி ரு ந்து இ ளை ஞ ரை  நோ க் கி பா ய் ந் து சீ றி க் கொ ண்டு வ ரு கிற து.

ப ய த் தி ல் பா ம் பு டன் சே ர் ந் து இ ளை ஞரு ம் நீ ரி ல் வி ழு கி றா ர் . ’சாது மி ர ண் டா ல் கா டு கொ ள்ளா து’ எ ன் ற ப ழ மொ ழி க் கேற் ப அ மை தி யா ய் இ ரு க் கும் பா ம் பை   து ன் புறு த் தி இ ர ண் டு பா ம் பு களு ட ன் நீ ரு க் கு ள் வி ழு ந் து சி க் கி க் கொ ண் ட இ ளை ஞ ரு க் கு எ ன் ன நி லை மை  ஏ ற் ப ட்ட தோ  எ ன் று ப ல ரு ம் க ரு த் தி ட்டு வ ரு கி றா ர் கள்.