இணையத்தில் லீ க் கான து மாஸ்டர் தி ரு ட் டு வீடியோ..! பே ரதி ர் ச்சியில் த யா ரி ப்பாளர்!!

82

மாஸ்டர்………….

மாஸ்டர் படத்திற்கு எ தி ர் பா ர்ப்பை எகி ற வைக்கும் வ கையில், டி ரை லர் காட்சியே வெளியிடாமல் சில நொடி டீ ச ர் மட்டு மே வெளியி ட் டு வந்த படக்குழுவிற்கு பே.ர.தி.ர்.ச்சி அ ளி க்கும் வ கை யில் ப ட த்தி ன் சில காட்சிகளை வெளியிட்டு, தி.ரு.ட்.டு வீ டியோ  கு ம் பல் ச.வா.ல் வி ட் டுள் ளது. தி ரு ட்டு வீடியோவுக்கு எ தி ரா க நீ திம ன் ற த் தில் பெற்ற த.டை ப ல னளி க் கா ம ல் போ னது  கு றி த்து வி வ ரி க்கி ற து இ ந் த செ.ய்.தி தொ.குப்..பு..

ஒரு டிக்கெட் வாங்கினால் ஒரு டிக்கெட் இலவசம்..! பாப்கார்ன் பா திவி லை..! என்றெல்லாம் அழைத்தும் கொ..ரோ.னா.வுக்கு ப ய ந்து தி ரைய ர ங்கிற்கு செ ல் லாத ர சி கர் கூ ட் டம், விஜய்யின் மாஸ்டர் ப ட த்தை மு த ல் நாள் முதல் காட்சி பா ர்க் க வேண்டும் என்ற ஆ வலி ல் த ற் போதே  முன்பதிவு செ ய் து   வரு கின்ற னர்.

50 ச தவீத இருக்கைகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி என்ற சூழலில், தங்களால் முதல் காட்சி பார்க்க மு டி யா மல் போ ய் வி டு மோ  என்ற ஆ ர் வத் தில் மு ண்டி ய டித்து வரும் ரசிகர்களுக்கும், மாஸ்டர் ப டக் கு ழுவிற்கும் அ தி ர்ச் சி த ரும்  ச ம் பவ ம் ஒன்று நிகழ்ந்துள்ளது.

மாஸ்டர் ப டத் தி ல் விஜய் அறிமுகமாகும் முதல் கா ட் சி யைக் காண ஆயிரக்கணக்கில் செ ல வழி த்து விஜய் ரசிகர்கள் ஆ வ லுட ன் எ தி ர் பார் த் துக் காத்திருக்க, எந்த ஒரு முன் அறிவிப்பும் இல்லாமல் அந்தப் படத்தின் காட்சிகளை பிட்டு பிட்டாக சமூக வி.ரோ.தி.கள் ச மூ க வ லை தளங்களில் கசியவிட்டு வ ரு வ தால் மாஸ்டர் படக்குழுவினர் பே ர திர் ச் சி யில் உள்ளனர்.

வா ழை ப் ப ழத்துடன் விஜய் அறிமுகமாகும் காட்சி 10 வினாடி, ச ட் டையில் லா ம ல் டை ட் டா னிக் கா தல் க தையை தன து காதல் கதை போல ஒ ரு வரிடம் விஜய் சொ ல் லும் காமெடிக் காட்சி 31 வினாடி, நா சரு டன் கா ரி ல் பயணித்தபடியே விஜய் உ ரை யாடு ம் கா ட் சி எ ன அ டுத் த டு த்து க த் த ரித் து வெளியிட்டுள்ளனர்.

திரையரங்கு ஒன்றில் மாஸ்டர் படம் ஓ டு ம் போ து எ டு த்த  காட்சி போல இருக்கும் இந்த வீடியோக்கள், அனை த்தும் எங் கு எ டு க்க ப் ப ட்டவை என்பது நி ச்ச ய ம் மா ஸ்டர் படக்குழுவினருக்கு தெரிய வா ய்ப் புள்ள து. காரணம் எந்த ஒரு வெளி திரையரங்கிலும் வெ ளி வ ராத மா ஸ் டர் தி ரை ப் பட த் தை யா ருக் கு எ ங்கு தி ரை யிட் டு க் காண்பித்தார்கள் என்பதை விசாரித்தால் இந்த வீ டி யோ  லீ க்  செ ய் த  பின்னணி வெ ளி ச்ச த் திற்கு வரலாம் என்கின்றனர் திரை உலகினர்.

அண்மையில் இணையதளங்களில் மாஸ்டர் படத்தை வெளியிட நீ தி மன் ற ம் த டை வி தித் த நி லை யில்  அந்த உ த் த ரவை கேள்விக்குள்ளாக்கும் வ கையி ல், மா ஸ் டர் படத்தின் மாஸ்டர் பீ சா ன நடிகர் விஜய் அறிமுகக் காட்சி உள்ளிட்ட காட்சிகளை சமூக வி.ரோ.தி.க.ள் வெளியிட்டு இருக்கலாம் என்று கூ றப் படுகின்றது.

படத்தின் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ஒன்றரை வ ருட நீ ண் ட போ.ரா.ட்ட.த்.தி.ற்கு பின்னர் இந்த படம் திரையரங்கில் வெளியாக விருக்கும் நிலையில் அதன் சில காட்சிகள் லீ க் செ.ய்.ய.ப்ப.ட்.டு.ள்.ள.தாகவும், அதனை யா ரும் ப கிர வே ண் டாம் – மாஸ்டர் படத்தை தி ரை யர ங் கு களில்  கண்டுகளியுங்கள் என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்

சேவியர் பிரிட்டோவின் தயாரிப்பு நிறுவனமோ, ச.ட்.ட வி.ரோ.த.மா.க வெ ளி யி டப்பட்டுள்ள மாஸ்டர் படத்தின் காட்சிகளை ரசிகர்கள் பார்க்கவோ, பகிரவோ வேண்டாம் என்று டிவிட்டரில் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

அந்த வேண்டுகோளுக்கு கீழ் க ரு த்து பதிவிட்டுள்ள ரசிகர்கள்,  மி கு ந்த  க வ னமா க இருந்து இருக்கலாமே என்று ஆ த ங்க ப் ப ட்டுள் ளனர். ஒரு ரசிகரோ, 13 ந்தேதி தான் முன்பதிவு செ ய் த மாஸ்டர் படத்தின் இரவுக் காட்சிக்கான 2 டிக்கெட் தன்னிடம் இருப்பதாகவும், தேவைப்படுவோர் தன்னை தொடர்பு கொ ள் ளலா ம் என்று தனது செல்போன் எண்ணைப் பதிவிட, அதற்கு மற்றொரு ர சி கரோ , இங்க வந்து பிளாக்ல டிக்கெட் சேல்ஸ் ப ண்ரீ ங் கன்னு என்று கலாய்த்துள்ளார்..!

இ ணை யத் தி ல் மா ஸ்ட ர் படம் வ ரா து எனவே திரையரங்கிற்கு சென்று படம் பார்க்கலாம் என்ற தி ட்டத் தி ல் இருந்த ரசிகர்களையும், சமூக வி.ரோ.தி.கள் வெளியிட்ட மாஸ்டர் பிட் காட்சிகள் திரையரங்கிற்கு வ ரு வதை கு றைத் து விடுவோ என்ற அச்சம் திரையரங்கு உரிமையாளர்களுக்கு எ ழு ந்து ள்ளது.

பள்ளிக்கூடத்தில் பிட்  அ டி த்த  ப ச ங்க ளைப் பி டி த்து  மாஸ்டர் பி ரிச் சி எ டு ப்ப து வ ழ க்க ம், ஆனால் இங்கே படம் வரும் முன்னரே கிடைத்த மாஸ்டர பி ட் டு பி ட்டா  பி ரிச் சி பசங்க பரப்பிக் கொண்டு இருக்க அன்றே கணித்தார் சூர்யா என்று நெட்டிசன்கள் மீம்  போ ட்டு க லா ய்த் து வ ருகின்ற னர்.

இது போன்ற தி ரு ட்டு  வீ டி யோ ப கி ர்வு   க லா ச்சார ம்  தமிழ் திரை உலகின் எ தி ர்கால த்திற்கு நி ச் ச யம் ஆ ரோ க் கி யமா னதல்ல என்பதே க ச ப்பான உ  ண்மை..!