செல்போனுக்கு அ டி மையான பூனை… செல்போனை பி.டு.ங்.கினால் என்ன செ ய் யுதுன்னு பாருங்க..!

96

பூனை…

முன்பெல்லாம் குழந்தைகள் வெளியில் போ ய் அ.டி.க்.க.டி விளையாடி வந்தனர். ஆனால் இப்போது சதா சர்வநேரமும் செல்போனே க தி எனக் கி.ட.க்.கிறார்கள். இதனால் குழந்தைகளின் விளையாட்டுத்திறன் குறைந்து சோ.ம்.பே.றி.க.ளா.கிவி.டு.கின்றனர்.

செல்போன் பொழுதுபோக்கு என்பதையும் தாண்டி இந்த கொ.ரோ.னா நே ரத்தில் அ.வ.சி.ய.மா.னதாகவும் மா றிப் போனது. கு ழ ந்தைகளுக்கு ஆன்லைன் வகுப்பு அதில் நடந்து வருகிறது. ஆனாலும் கல்வியையும் தா ண் டி சதா சர்வநேரமும் செல்போனிலேயே கு ழ ந்தைகள் பலரும் மூ.ழ்.கி.க் கிடக்கின்றனர்.

இ த னாலேயே குழந்தைகள் சீ.க்.கி.ர.மே கண்ணாடி போட வே ண்டிய சூ.ழ்.நி.லையும் ஏ.ற்ப.டுகிறது. ஏற்கனவே வயது வித்யாசம் இல்லாமல் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் செல்போனுக்கு அ.டி.மை.யா.கி இ ருக்கும் நிலையில் இப்போது ஒரு பூனையும் அதில் சேர்ந்து இருக்கிறது.

ஆம், ஒரு வீட்டில் செல்லமாக ஒரு பூனையை வளர்த்து வருகின்றனர். அந்தப் பூனைக்கும் மனிதர்களைப் போல அவ்வப்போது செல்போனை போ.ட்.டு.க் கொ.டு.த்.து ப.ழ.க்கி.யி.ருக்கின்றனர். இந்நிலையில் அந்த பூனையோ யாராவது செல்போனில் வீடியோக்கள் போ ட் டுக் கொ டு த்தால் வைத்த கண் எடுக்காமல் பார்க்கிறது.

யாராவது செல்போனை அதனிடம் இருந்து எடுத்தால் செம கா ண் டா கி வி டு கிறது அந்த பூனை. இதோ அந்த பூனை செல்போன் பார்ப்பதையும், கா.ண்.டி.ல் செ.ய்.வ.தையும் வீடியோவில் நீங்களே பாருங்கள்.