81 வயது பாட்டியை திருமணம் செ ய்த 36 வயது நபர் : மகிழ்ச்சியாக இருந்த தம்பதியை பி ரி த்த ஒரு விடயம்!!

81

81 வயது பாட்டி…

பிரித்தானியாவை சேர்ந்த 81 வயது பாட்டியும், எகிப்த்தை சேர்ந்த 36 வயது நபரும் கா தலித்து திருமணம் செ.ய்.து கொ.ண்.ட நி லையில் விசா பி.ர.ச்.சி.னை.யால் இருவரும் பி ரி ந்து வெவேறு இடங்களில் வசித்து வருகின்றனர்.

பிரித்தானியாவை சேர்ந்தவர் Iris Jones (81). இவர் £220,000 மதிப்புடைய சொகுசு பங்களாவில் வசித்து வருகிறார். Irisம் எகிப்து நாட்டை சேர்ந்த Mohamed Ahmed (36) என்பவரும் பேஸ்புக் மூலம் கடந்த 2019ல் நட்பானார்கள்.

இது பின்னர் கா தலாக மாறியது. அதே ஆண்டு நவம்பர் மாதம் Iris தனது காதலனை காண எகிப்துக்கு சென்றார். அங்கு இருவரும் தி ருமணம் செ.ய்.து கொ.ண்.ட.னர். இருவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்த நி லை யில் பிரித்தானியாவுக்கு சென்று வசிக்க மு டி வு செ.ய்.தனர்.

அதன்படி முதலில் Iris பிரித்தானியாவுக்கு வந்தார். ஆனால் விசா பி.ர.ச்.சி.னை.யால் அவர் கணவர் Mohamedஆல் பிரித்தானியாவுக்கு இன்னும் வரமுடியவில்லை.

இதன் கா ர ணமாக பி.ரி.ந்.துள்ள தம்பதி வே.த.னை.ய.டை.ந்துள்ளது.
இது குறித்து Iris கூறுகையில், எப்போது என் கணவர் என்னுடன் ஒன்றுசேருவார் என தெரியவில்லை.

நான் விரும்பும் ஒருவரிடமிருந்து நான் பி.ரி.ந்.துவி.ட்.டேன், அது மிகவும் க.டி.னமான ஒ ன்றாகும். என்னால் எகிப்துக்கு திரும்பிச் செல்ல மு டி யாது, ஏனென்றால் அங்குள்ள சூழல் எனது உ டல்ந ல த்திற்கு பொ.ரு.த்.தமாக இல்லை.

மேலும் அங்கு சூ.டாகவும் தூ.சி நி றை ந்ததாகவும் அனைத்து பகுதிகளும் இருக்கிறது என கூறியுள்ளார். Mohamed கூறுகையில், நாங்கள் எங்கு வாழ்கிறோம் அல்லது அவள் எவ்வளவு பணக்காரர் அல்லது ஏழை என்று எனக்கு கவலையில்லை, நான் Iris உடன் இருக்க விரும்புகிறேன்.

பிரித்தானியா அல்லது எகிப்து எங்கு வாழ்ந்தாலும் எனக்கு க.வ.லை.யி.ல்லை. பிரித்தானியா அழகான நாடு என எனக்கு தெரியும், ஆனால் உலகில் எங்கும் Iris உடன் வா.ழ தயாராக இருக்கிறேன் என கூறியுள்ளார்.