தொ ழிலதிபர் மீது ஆ சைப்பட்ட இரண்டு பெ ண்கள் செ ய் த செ யல்! வீ டி யோ வை வை த் து மி ர ட்டி செ ய் த து ணி கர கா ரியம்!!

96

த மி ழ கத் தில்…

த மி ழ கத் தி ல் அ.ந்.த.ர.ங்.க வீ.டி.யோவை எ டுத்து வை த் து மி.ர.ட்.டி.ய பெ ண் ச.ம்.ப.வ.த்தில், பல மு.க்.கிய த கவல்கள் வெ ளி யாகியுள்ளன. கோயமுத்தூர் மா வ ட்ட த் தை  சே ர் ந்தவ ர் ராஜசிம்மன். ஆ ந் திரா வை  சேர்ந்த இவர் கோ ய ம்பு த் தூரில் தொ ழி ல் செ ய் து வ ரு கி றார்.

இந்நி லையில் கடந்த 2018-ஆம் ஆ ண் டு ரா ஜ சிம் ம னுக்கு, உமாராணி என்ற பெ ண், மே ட்ரிமோனி மூலம் அ றி மு க மா கியுள்ளார். ஹைதராபாத்தை சே ர் ந்த உமாராணிக்கு ஏ ற் க னவே தி ரு ம ணம் ஆ கி வி ட் டது.

இ ரு ப்பினும், ராஜசிம்மன் ஒ ரு தொ ழி ல தி பராக இ ரு ப்பதால், அவர் மீ து உ மா ராணி க் கு ஆ சை வந்துள்ளது. இ த னால் தி ரு ம ணம் ஆ னதை ம.றை.த்துவி.ட்.டு, ராஜசிம்மனிடம் நெ.ரு.க்.கமாக ப.ழ.கி உ.ள்.ளா.ர்.

இதையடுத்து, ஹைதராபாத்தில் லா.ட்ஜிம் அ.றை.யை ப.தி.வு செ.ய்.த உ மா ராணி , ராஜசிம்மனை அ.ங்.கு வ.ர.வ.ழை.த்துள்ளார். அ தன் பி ன் தி.டீ.ரெ.ன , த ன்னை அ.ந்.த.ர.ங்.க.மா.க.வும், ஆ.பா.ச.மா.க.வு.ம் வீ.டி.யோ எ.டு.த்.து மி..ர.ட்.டி.ய.தா.க ராஜசிம்மன் மீ.து செ ன் னை  ஆ  யி ரம் வி ள க்கு ம.க.ளிர் கா.வ.ல்.நி.லை.ய.த்.தி.ல் உ மாரா ணி பு.கா.ர் த.ந்.தா.ர்.

இந்த வ ழ க் கு கு றி த்து பொ.லி சா ர் வி.சா.ர.ணை மே.ற்.கொ.ண்.டு வ ந்த நி லையில், க.ட்.ட ப.ஞ்.சா.ய.த்.து மூ ல ம் உமாராணி, ராஜசிம்மனிடம் இருந்து 28 ல ட் சம் ரூ பாய் மி.ர.ட்.டி வ.சூ.லி.த்.து.ள்.ளார்.

இதற்கு விஷ்ணுப்ரியா என்ற பெ ண் ணும் உ.ட.ந்.தை.யா.க இ.ரு.ந்.து.ள்.ளார். இ ந்த விஷ்ணுபி ரி யா எ ன் பவரும் ராஜசிம்மன் மீ து ஆ.சை.ப்.ப.ட்.டவராம்.

இ று தியி ல் ரா ஜ சிம்ம னை கை.து செ.ய்.த ஆ யிரம் வி ள க்கு பொ.லி.சா.ர் சி.றை.யி.ல் அ.டை.த்.து.ள்.ளா.ர். சி.றை.க்.கு.ள் போ.கும்முன், ராஜசிம்மனின் கி.ரெ.டிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு என மொ.த்.தத்தையும் இ.ன்.ஸ்.பெ.க்.டர் ஞானசெல்வம் பி.டு.ங்.கி வை.த்.து.க் கொ.ண்.டு, வ ங் கியில் அ வர் தே.வை.க்கு ஏ.ற்.ப ப.ண.த்.தை எ.டு.த்.து செ.ல.வு செ.ய்.து வ.ந்.து.ள்ளார்.

இ ந்நி லை யில், ராஜசிம்மன் சி.றை.யி.ல் இ.ரு.ந்.து வெ.ளி.யில் வ ர, உ.ட.னடியாக ஞா ன செல் வம், உமாராணி, விஷ்ணுபிரியா என 3 பே ர் மீ.தும் ஒ ரு பு.கா.ர் ம.னு த.ந்.தா.ர்.

அ த ற்குரிய ஆ.தா.ர.ங்.க.ளை.யும் அ.ந்த ம னு வுடன் இ ணை த்து கொ டு த் தி ரு ந்தார். அந்த வ.ழ.க்.கு.ம் வி.சா.ர.ணை.க்கு வ ந் தது. அ ப்போ து தான் உமாராணி மு த லில்  சி க் கி னா ர் லா.ட்ஜில் ரூம் போ ட் டது முதல் அவர் செ.ய்.த அ.னை.த்து தி.ல்.லா.ல.ங்.கடி வி.ஷ.ய.ங்.களும் வெ.ளி.ச்.ச.த்து.க்கு வ.ந்.த.ன.

அ.டு.த்ததாக இ.ன்.ஸ்பெ.க்டர் ஞா ன செல் வ மும், விஷ்ணுபிரியாவும் சி.க்.கி உ.ள்.ளனர். இவ ர் கள் 3 பேர் மீ.து.ம் வ.ழ.க்.கு ப.தி.வு செ.ய்.ய.ப்.பட்டுள்ளது.

இந்த விஷ்ணுபிரியா சென்னையை சேர்ந்தவர். இவர் பி யூ ட்டி பா ர் லர் ந ட த்தி  வ ரு கிறா ராம். உமாராணி ராஜசிம்மனை விரும்பிய நே ரத்தில்தான், இ வ ரு ம் ராஜசிம்மன் மீ து ஆ.சை.ப்ப.ட்.டுள்ளார்.

இ தில் எ ன் ன ஒரு அ.தி.ர்.ச்.சி எ ன்றால், இ வ ர் கள் மீ து வ.ழ.க்.கு ப.தி.வு செ.ய்.ய.ப்ப.ட்.டுள்ளதே த விர, இ ன் ஸ்பெக்டர் மீ.து து.றை ரீ தி யான எந்த ந.ட.வ.டி.க்.கையும் இ.து.வரை எ.டு.க்.கப்.ப.டவில்லை என்று கூ ற ப்ப டு கிறது.