அ ழ கான பெ ண் க ள் வீ டு களி லுள்ள செ க்யூ ரிட்டி க மெ ராக் களை ஹேக் செ ய் து நபர் செ ய் து வ ந்த மோ ச மான செ யல்!!

86

அமெரிக்காவில்…

அழகான பெ ண் கள் வீடுகளில் பொ ரு த்தப்பட்டுள்ள பா.து.கா.ப்.பு க மெ ராக் களை ஹே க் செ.ய்.து, அ வ ர்களது அ.ந்.த.ர.ங்.க.ங்.க.த்.தை ர.சி.த்.துவ ந்த டெ க்னீஷியன் ஒ ருவர் கை.து செ.ய்.ய.ப்ப.ட்.டு.ள்.ளார்.

அ மெ ரிக் காவின் டெ க் சாசை ச் சேர்ந்த Telesforo Aviles (35), ADT என்னும் பா.து.கா.ப்.பு க மெ ரா நிறுவனம் ஒ ன் றில் டெ.க்.னீஷியனாக ப ணி செ.ய்.பவர்.

தங்கள் நி றுவ ன த்தின் பா.து.கா.ப்.பு க மெ ரா க்க ள் பொ.ரு.த் த ப்பட்ட வீ டுகளில், எ ந் தெந் த வீ டுக ளில் அ ழ கா ன பெ ண் கள் இ ரு க்கி றா ர்கள் என்று பார்த்து, 200 வீ டு களி லுள்ள க மெ ராக் களை ஹே.க் செ.ய்.து, நி.ர்.வா.ண நி.லை.யி.லி.ரு.க்.கு.ம் பெ.ண்.க.ளை.யும், த.ம்.பதியர் பா.லு.ற.வு கொ.ள்.வ.தை.யு.ம் நா ன்க ரை யா ண்டு க ளாக பா.ர்.த்து ர.சி.த்.து வ.ந்.து.ள்ளார் Aviles.

இ தற்காக அவர் 9,600 முறை வா.டி.க்.கையாளர்களின் க மெ ராக் க ளை ஹே.க் செ.ய்.து.ள்.ளா.ர்.

பா.தி.க்.கப்.பட்.ட.வ.ர்க.ளில், Amy Johnson மற்றும் அ வ ரது க ணவ ரா ன Richard ஆகியோர் கூ றும்போது, சுமார் 300 முறை அந்த ந பர் எங்கள் க மெ ராக் களை டி யூன் செ.ய்.தபோ து, அவர் எ ன் ன  செ.ய்.கி.றார் என்ற ச.ந்.தே.க.ம் ஏ.ற்.ப.ட்.டது எ.ன்.கிறார்கள்.

அவர் Amyயை பா.ர்.ப்.ப.த.ற்.காக அப்படி செ.ய்.கி.றா.ரா, அல்லது எ ங் கள் பி.ள்.ளை.களை பா.ர்.க்கிறாரா என்ற எ.ண்ணம் எ ன க்கு அ ப் போது தா ன் உ ருவா ன து எ ன் கிறா ர் Richard. பா.தி.க்.க.ப்.ப.ட்.ட.வர்கள் ADT நி று வன ம் மீ து வ.ழ.க்.குத் தொ.ட.ர்ந்.துள்.ளா.ர்கள்.

ப ணிநீ.க்.கம் செ.ய்.ய.ப்.பட்.டுள்ள Aviles கை.து செ.ய்.ய.ப்.ப.ட்டு.ள்ளார். அவர் ஐ ந்தா ண் டுக ள் வ ரை சி.றை.யில் அ.டை.க்.கப்.படலாம்.