திருமணமாகி 8 ஆண்டுகளாக கு ழ ந்தை இல்லை! ம னை வி மேற்கொண்ட காரியம்.. வெளியூரில் இருந்து திரும்பிய கணவனுக்கு காத்திருந்த அ திர்ச்சி!!

94

இந்தியாவில்…………

இந்தியாவில் திருமணமாகி 8 ஆண்டுகளாக கு ழ ந் தை யில்லாத நிலையில் மி கு ந்த ம.ன அ.ழு.த்.தத்தில் இருந்த பெ ண் கா.வ.ல.ர் த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ண்.டு.ள்ளா.ர்.

பீகாரை சேர்ந்தவர் ஷர்தா குமாரி. இவருக்கும் பிரமோத் என்பவருக்கும் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு தி ரு ம ணம் ந.ட.ந்.தது.

இந்த தம்பதிக்கு கு.ழ.ந்.தை இ ல் லை, குமாரி கா.வ.ல்.துறை.யி.ல் ப ணி பு ரிந்து வந்தார். பிரமோத் ஒடிசாவில் எலக்ட்ரீசியனாக ப ணியா ற் றி வ ந் தார்.

இதன் காரணமாக குமாரி தனியாக வீடு வாடகைக்கு எடுத்து வசித்து வந்தார். பிரமோத் ஒ டி சாவி லேயே தங்கியிருந்த நிலையில் அவ்வபோது வ ந் து ம.னை.வி.யை பா ர் த்து செ ல்வா ர்.

அப்படி இரு தி ன ங்களுக்கு முன்னர் ம.னை.வி.யை பா.ர்.க்க பி ரமோ த் வந்த போது வீடு உ ள் பக்கமாக பூ.ட்.டப்.ப.ட்டி.ருந்தது.

வெ கு நேர மாக க த வை த ட் டி யும் தி ற க் க ப்படாததால் வீ ட் டு உ ரி மையா ள ர் உ த வியு டன் கதவை பிரமோத் தி ற ந்து உள்ளே சென்ற போது அவருக்கு பே.ர.தி.ர்.ச்சி கா.த்.தி.ரு.ந்.தது.

அங்குள்ள அறையில் குமாரி தூ.க்.கி.ல் ச.ட.ல.மா.க தொ.ங்.கி.ய.ப.டி கி ட ந் தார். ச.ம்.ப.வ.ம் கு.றி.த்.து த.க.வல.றிந்து வந்த பொ லி சார் கு மா ரி ச.ட.ல.த்.தை கை.ப்.ப.ற்.றினர். மேலும் அவரின் டை ரி யையும் கை ப் ப ற்றினார்கள்.

வி சா ர ணையில் குமாரி சில நாட்களாக மி கு ந்த ம ன அ.ழு.த்த.த்.தில் இ ரு ந்த து ம் அதன் காரணமாக த ன் னை  ம ரு த் துவ ரி டம் அ ழை த்து செ ல் லுமா று க ண வ ரிட ம் கே ட் டது ம் தெரியவந்துள்ளது. ச.ம்.ப.வ.ம் தொ.ட.ர்.பாக பொ.லி.சா.ர் தொ ட ர்ந்து தீ.வி.ர வி.சா.ர.ணை மே.ற்.கொ.ண்.டு வ.ரு.கி.ன்.ற.னர்.