அமெரிக்க நிதி நிறுவனம் மீது ரூ.28 ஆ யி ரம் கோடி மோ.ச.டி பு.கா.ர் , ந ட ந் த ப.கீ.ர் பி.ன்னணி !!

65

அமெரிக்க நிதி நிறுவனம்…….

நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்கள், இந்த பரஸ்பர நிதிய தி ட் டங்களில் முதலீடு செய்திருந்தனர். இந் நிறுவனம் கொரோனா பா.தி.ப்.பை கா.ர.ணம் கா ட் டி, எவ் வித மு ன் னறி விப்பின்றி 6 பரஸ்பர நிதிய திட்டங்களை மு டி த்துக் கொ ண் ட தாக கடந்தாண்டு ஏப்ரல் மாதம் அறிவித்திருந்தது.

இதனால், சுமார் 28 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செ ய் திருந்த 3 லட்சத்து 15 ஆ யி ரத்து 621 முதலீட்டாளர்கள் பா.தி.க்.க.ப்பட்டு உள்ளனர்.

மோ.ச.டி பு.கா.ரி.ல் சி க் கிய அ மெ ரிக்க நிதி நிறுவனம் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை கு றி த்து அறிக்கை தா.க்.க.ல் செ.ய்.ய.க்.கோரி, கோவை பிரேம்நாத் சங்கர் என்பவர் தொடர்ந்த வ ழ க்கு, த லை மை நீ தி பதி சஞ்சிவ் பானர்ஜி மற்றும் செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி அடங்கிய அமர்வு, முன் வி சா ர ணைக் கு வந்தது.

மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வ ழ க்க றி ஞர், அ மெ ரிக் க நி தி நி று வன த்தின் மோ.ச.டி.களை ப.ட்.டி.யலிட்டு, வா.தி.ட்டார் . கிரி க் கெட் வீரர்கள் சச்சின் டெண்டுல்கர், மகேந்திரசிங் தோனி இ ரு வரும் இந் நிறுவனத்தின் விளம்பர தூத ர் க ளாக  நடித்து வருவது, மக்களை த.வ.றாக வ ழி ந ட த்தும் வகையில் அமைந்ததாகவும் வ ழ க் கறிஞர் சு ட் டி க்கா ட் டி னார்.

வாத ங் க ளை கே ட் ட நீ தி ப திகள், ஆறு வாரங்களில் ப தி லளி க்கும்படி, தமிழக அ ர சு ம ற் றும் பொருளாதார கு.ற்.றப் பிரிவு DGP – க்கு உ த் த ரவிட்டனர்.